آمار واردات و صادرات ایران در سال 97

اطلاعات جدول زیر بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران توسط مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، گردآوری شده است.

این آمار میزان صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی ایران (به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) را مشخص می کند.

ماه واردات (دلار) صادرات (دلار) تراز تجاری (دلار)
تا فروردین 2,529,059,593 3,133,403,851 604,344,258
تا اردیبهشت 6,797,350,675 7,516,977,954 719,627,279
 تا خرداد 11,252,914,130 11,617,795,005 364,880,875
تا تیر 15,178,745,441 15,449,964,088 271,218,647
تا مرداد 18,893,338,136 19,317,507,086 424,168,950
تا شهریور 22,182,151,614 23,122,718,855 940,567,241
تا مهر 26,302,572,972 27,199,741,297 897,168,325
تا آبان 29,548,775,268 29,967,292,236 418,516,968
تا آذر 32,620,298,583 33,358,344,784 738,046,201
تا دی 35,671,616,530 36,350,114,201 678,497,671
تا بهمن 38,500,992,536 40,077,958,612 1,576,966,076
تا اسفند 42,612,412,244 44,309,855,448 1,697,443,204

سه ماهه اول ( فصل بهار)

در سه ماهه نخست سال 7931 ،میزان صادرات قطعی كالاهای غیرنفتی كشور (به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 27,883 هزار تن و به ارزش 11,618 میلیون دلار بوده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، كاهش 0.84 درصدي در وزن و افزایش 15.58 درصدي در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات كشور در این مدت، با كاهش 3.22 درصدي در وزن و ,2.76 درصدي در ارز دالري در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 8,371 هزار تن و 11.253 میلیون دلار رسیده است.

شش ماه اول سال 1397 :

مجموع مبادلات بازرگانی کشور

در شش ماهه نخست سال 1397 ، میزان صادرات قطعی كالاهاي غیرنفتی كشور ( به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 56,644 هزار تن و به ارزش 23,123 میلیون دلار بوده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، كاهشی 3.27 درصدي در وزن و افزایشی 12.99 درصدي در ارزش دلاري داشته است. همچنین میزان واردات كشوردر این مدت، با کاهش 9.30 درصدی در وزن و 11.93 درصدي در ارزش دلاري در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 16220 هزار تن و 22182 میلیون دلار رسیده است.

 فعاليت  شش ماه نخست سال 97  شش ماه نخست سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزار تن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 16,220 22,182 17,884 25,186  -9.30  -11.93
صادرات 56,644 23,123 58,559 20,464  -3.27  12.99

گزارش 9 ماهه تجارت خارجی ایران

در نه ماهه سال 1397 ،میزان صادرات قطعی كالاهاي غیرنفتی كشور (به استثناي نفت خام ، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 86940 هزار تن ت به ارزش 33358 میلیون دلار بوده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، كاهش 2.01 درصدی در وزن و افزایشی 5.40 درصد در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 13.27 درصدی در وزن و 15.90 درصد در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 23781 هزار تن و 32620 میلیون دلار رسیده است.

 فعاليت  نه ماه سال 97  نه ماه سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون) وزن (هزار تن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 23,871 32,620 27,524 38,786 -13.27 -15.90
صادرات 86,940 33,358 88,719 31,650 -2.01 5.40

گزارش۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷

 فعالیت   سال 97   سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزارتن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزارتن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 32,046 42,612 38,856 54,459  -17.53 -21.75
صادرات 117,228 44,310 132,882 20,464 -11.78 -5.69

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *